[ MENU DODATKOWE ]


BADANIA NAUKOWE:
Działalność statutowa

Wytyczne do sporządzania raportów i wniosku o finansowanie DS w roku następnym

« wstecz

 Uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej nakłada na wszystkich kierowników jednostek ubiegających się o dotacje, obowiązek składania raportów z wykonania zadań w 2010 r. i wniosków o finansowanie badań w 2012 r.

 

Aby ułatwić w tym zakresie pracę organizacyjną wzór wniosku i raportu znajduje się na stronie internetowej Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą.
 
 
Przy opracowywaniu w/w wniosku:
  1. planowane tematy powinny mieć charakter problemu badawczego a nie zawężonego tematu szczegółowego z ograniczoną możliwością wykorzystania go zgodnie z kierunkiem badawczym Jednostki.
  2. tytuły kontynuowanych tematów muszą być zgodne z zatwierdzonymi przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą.
  3. dokument musi być sporządzony w formie elektronicznej na nośniku i 2 egz. wydruku podpisanego przez Kierownika Jednostki (z czego 1 egz. po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora zostanie zwrócony do Jednostki).
  4. przy punktach, które nie dotyczą Państwa Jednostki proszę napisać: 
    nie dotyczy.
  5. w roku 2011 kierowników jednostek przy składaniu wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2012 nie obowiązuje p-nkt F.III - Raport z wykorzystania środków przyznanych na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. 
Z uwagi na konieczność przekazania do MNiSW zbiorczego opracowania wszystkich materiałów otrzymanych z Jednostek powyższe materiały uprzejmie proszę przesłać do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 kwietnia 2011 r. Po całościowym opracowaniu materiałów z Wydziałów, poproszę Panią Dziekan/Panów Dziekanów o zapoznanie się z wnioskami i raportami z poszczególnych Jednostek i ich ocenę.