[ MENU DODATKOWE ]


Działalność statutowa

Obowiązujące przepisy

« wstecz

 

 

  • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki – tekst ujednolicony (źródło – isap.sejm.gov.pl)
 

 

 

 

Zasady finansowania nauki
Art. 18.
1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje: 
1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju
kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których
mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej,
e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań określonych
w art. 25 ust. 1,
g) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych w zakresie zadań określonych w lit. a, c-e;
2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej, a w zakresie infrastruktury
informatycznej nauki - również w uczelni;
3) działalność jednostek naukowych uczelni, jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
4) działalność jednostek naukowych, uczelni lub innych uprawnionych podmiotów związaną z utrzymaniem i poszerzeniem naukowych baz danych, w tym funkcjonowaniem i utrzymaniem Wirtualnej Biblioteki Nauki - systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz publikacji naukowych.
2. Restrukturyzacja jednostek naukowych, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. g, może obejmować zmiany
struktury organizacyjnej lub zatrudnienia wynikające ze zmiany profilu prowadzonej działalności naukowej
lub badawczo-rozwojowej.
3. W przypadku uczelni w kosztach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzględnia się kosztów
utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.
4. Wysokość dotacji na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej zależy od kategorii jednostki
naukowej, określonej w art. 42 ust. 3.
 
Jednocześnie Centrum Nauki informuje:
 
Środki finansowe na naukę przeznaczone na finansowanie podstawowej działalności statutowej przekazywane są w formie dotacji podmiotowej. Środki niewykorzystane w danym roku kalendarzowym mogą pozostać do dyspozycji jednostki naukowej na rok następny z przeznaczeniem na cel, na jaki zostały przyznane. Jednostki naukowe składające wniosek o przyznanie dotacji na podstawową działalność statutową uwzględniają w nim kwotę na działalność wspomagającą badania (np. konferencje) i w tej sprawie nie składają odrębnych wniosków. 
 

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca interpretacji art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455) w przypadku uczelni, w kosztach utrzymania infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów oraz kosztach związanych z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.

W związku z powyższym, pracownicy naukowo-dydaktyczni zajmujący się dydaktyką, nie mogą uzyskać wynagrodzenia (lub jego części) z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego. Nie dotyczy to jednak środków finansowych uzyskanych przez jednostkę z grantów lub innych środków finansowych przyznanych z budżetu nauki, pozyskiwanych w drodze konkursowej. Z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego można finansować koszty zatrudnienia niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, a także koszty umów cywilno-prawnych.

Wytyczne do sporządzenia kalkulacji wstępnej z DS

« wstecz

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja na działalność statutową powinna obejmować koszty utrzymania jednostki z wyłączeniem kosztów związanych z jej działalnością inną niż badania naukowe. W ramach działalności statutowej należy również uwzględnić koszty ewentualnej organizacji konferencji naukowej i prowadzonej współpracy zagranicznej. Podział środków na poszczególne zadania powinien być uwarunkowany rzeczywistymi potrzebami. Dysponentem środków jest kierownik jednostki, który biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, dokonuje podziału środków na poszczególne zadania.

 

Sporządzając kalkulację i finansując zadania badawcze, uprzejmie proszę pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad:

1. Tytuły głównych zadań badawczych muszą być zgodne z zadaniami podanymi w planach badawczych jednostki, składanych corocznie za pośrednictwem Centrum Nauki do MNiSW. Na stronie 3 kalkulacji proszę przedstawić merytoryczny plan zadaniowy (oddzielnie dla każdego zadania)

2. Wypłaty z bezosobowego funduszu płac w formie umów zleceń będą wypłacane jedynie w przypadku wykonania niezbędnych prac usługowych dla osób spoza Uczelni i w wyjątkowych przypadkach dla pracowników technicznych danej jednostki, wykonujących prace nie objęte zakresem obowiązków. 
Dopuszcza się wypłaty za tłumaczenia tylko osobom do tego uprawnionym (lektorom, osobom posiadającym certyfikaty itp.). 
W żadnym przypadku nie dopuszcza się realizacji umów o dzieło i umów zleceń dla nauczycieli akademickich i doktorantów.

3. Jednostki, które złożyły w Centrum Nauki plan zakupówna rok 2017, mogą dokonać zakupu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego z dotacji na działalność statutową w roku br. bez uprzedniej zgody Prorektora ds. Nauki , Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.

4. Ze środków na badania może być finansowana współpraca z zagranicą.

5. W ramach badań mogą być finansowane usługi świadczone przez inne jednostki Uczelni (oznaczenia chemiczne, usługi agrometeorologiczne itp.). Rozliczenie między jednostkami odbywa się na podstawie "noty księgowej", a środki pozyskane z tego tytułu mogą zostać wykorzystane w jednostce świadczącej usługę.

6. Planowane w kalkulacji koszty delegacji powinny być skalkulowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby wynikające z realizacji harmonogramu badawczego i nie powinny przekraczać 20% kosztów bezpośrednich. Odstępstwa od tej reguły muszą być dodatkowo pisemnie uzasadnione.

7. Jednostki, które planują w 2017 r. zorganizowanie konferencji naukowej, zobowiązane są do podania w kalkulacji wstępnej z DS jako zadania badawczego tytułu konferencji z krótkim opisem merytorycznym. Jednocześnie informuję, że wysokość kosztów pośrednich dla organizowanych konferencji zgodnie z zarządzeniem Nr 13 Rektora UP w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. wynosi 30%.

8. Środki na badania nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu wyposażenia biurowego, sprzętu na wyposażenie sal dydaktycznych np. mikroskopów, kserokopiarek, dyktafonów, sprzętu audiowizualnego itp.

Gospodarka środkami na badania naukowe podlega Ustawie o finansach publicznych, która nakłada na dysponenta tych środków obowiązek racjonalnego i zgodnego z przeznaczeniem ich wykorzystania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich zwrot z karnymi odsetkami.

Ustawa z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki dopuszcza możliwość dysponowania środkami pozostałymi z roku ubiegłego w danym roku budżetowym. Jednostki, które nie wykorzystają do dnia 31 grudnia 2017 r. środków z dotacji podmiotowej przyznanej w 2016 r. muszą zwrócić je do budżetu państwa w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.