[ MENU DODATKOWE ]


Zespół ds. Projektów i Funduszy

« wstecz

Zadania Centrum Nauki realizowane w Zespole ds. Projektów i Funduszy obejmują:

1) monitorowanie krajowych i międzynarodowych programów badawczych, dydaktycznych (za wyjątkiem programu Erasmus) i strukturalnych oraz przekazywanie jednostkom organizacyjnym Uczelni informacji o możliwości udziału w tych programach,
2) udzielanie konsultacji merytorycznych dotyczących wytycznych do opracowania i zarządzania projektem,
3) pomoc w formalnym przygotowywaniu wniosków o projekty oraz innych dokumentów aplikacyjnych składanych do NCN, NCBiR i innych instytucji,
4) wsparcie administracyjne realizacji projektu, w tym:
a) współpraca z kierownikiem projektu i jednostkami administracyjnymi w przygotowaniu i realizacji planu zamówień publicznych, sporządzaniu wniosków o płatność, sprawozdań, raportów i innych dokumentów wymaganych przez instytucję finansującą,
b) nadzór nad terminowością i zgodnością realizacji projektu z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym,
c) przygotowywanie dokumentów do kontroli i audytów projektów,
5) monitorowanie wskaźników projektów i nadzór nad ich trwałością,
6) gromadzenie informacji i sporządzanie sprawozdań dotyczących udziału poszczególnych jednostek w krajowych i międzynarodowych programach naukowych, dydaktycznych i strukturalnych.