UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

19.12.2017

 

Nabór wniosków będzie prowadzony do 15 marca 2018 r.

 

Konkurs skierowany jest do osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora, które wykazują się sukcesami w dotychczasowej działalności naukowej i mają wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub będą miały wszczęty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej do 30 czerwca 2018 r.

 

Stypendium doktorskie w konkursie

ETIUDA 6 obejmuje środki finansowe na:

a)      stypendium naukowe;

b)     pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w ośrodku naukowym, będącym miejscem realizacji stażu zagranicznego

c)      pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy do ośrodka naukowego będącego miejscem realizacji stażu zagranicznego

 

Stypendium naukowe wynosi 4 500 zł miesięcznie i przyznawane jest na okres przygotowania przez wnioskodawcę rozprawy doktorskiej, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy, zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki w konkursie ETIUDA.

 

Środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z pobytem wnioskodawcy w zagranicznym ośrodku naukowym przyznawane są w zryczałtowanej kwocie w wysokości 9 000 zł miesięcznie,

przemnożonej przez wskaźnik korekcyjny ustalony dla danego kraju, w którym będzie realizowany staż.

 

Środki finansowe na pokrycie kosztów podróży wnioskodawcy w obie strony do zadeklarowanego ośrodka naukowego, będącego miejscem stażu zagranicznego, przyznawane są w zryczałtowanej kwocie od 1 000 zł do 10 000 zł, w zależności od odległości między miejscem zamieszkania wnioskodawcy w dniu złożenia wniosku a zagranicznym ośrodkiem naukowym.

 

Staż w zadeklarowanym przez wnioskodawcę zagranicznym ośrodku naukowym może być zrealizowany w trakcie pobierania przez wnioskodawcę stypendium naukowego lub do 12 miesięcy po zakończeniu jego pobierania.

 

Osoba, której przyznano stypendium doktorskie zobowiązuje się do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania.

 

Termin rozpoczęcia finansowania stypendium doktorskiego przypada na dzień 1 października 2018 r

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCN 


Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o środki w wyżej wymienionym konkursie zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Nauki – Zespół ds. Projektów i funduszy:

Izabela Czaja-Banasiak - tel. 81 445 69 68, nr pokoju 470
Paweł Litwińczuk – tel. 81 81 445 65 99, nr pokoju 463


« wstecz