UP Lublin   Centrum Nauki

Działalność statutowa


 

Zasady finansowania nauki

« wstecz

 
Zasady finansowania nauki
 
Art. 18. 
1. Finansowanie działalności statutowej obejmuje:
 
1) utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej, w tym:
a) działania niezbędne do rozwoju specjalności naukowych lub kierunków badawczych oraz rozwoju kadry naukowej, w tym badania naukowe lub prace rozwojowe ujęte w planie finansowym jednostek naukowych,
b) utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym bibliotek i archiwów,
c) koszty związane z zatrudnieniem niezbędnej kadry naukowej i inżynieryjno-technicznej, z zastrzeżeniem ust. 3,
d) zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej związanej z realizacją zadań, o których mowa w lit. a, niestanowiącej dużej infrastruktury badawczej
e) współpracę naukową krajową i zagraniczną niezbędną do realizacji zadań, o których mowa w lit. a,
f) działalność jednostki naukowej w zakresie upowszechniania nauki, dotycząca zadań określonych w art. 25 ust. 1,
g) (uchylona),
h) działania związane z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, polegające na analizie potrzeb rynku, stanu techniki, możliwości ochrony patentowej efektów tej działalności oraz opracowaniu projektów komercjalizacji,
i) zadania związane z zapewnieniem warunków udziału niepełnosprawnych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w realizacji badań naukowych i prac rozwojowych;
1a) koszty restrukturyzacji jednostek naukowych;
2) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego w jednostce naukowej;
2a) utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej
      nauki w jednostce naukowej lub w uczelni;
3) działalność podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni, jednostek naukowych
     Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych i międzynarodowych instytutów
     naukowych polegającą na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz
     zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników
     studiów doktoranckich, finansowanych w wewnętrznym trybie konkursowym;
4) działalność jednostek naukowych lub uczelni związaną z zapewnieniem dostępu do
     informacji naukowej, w szczególności do systemów udostępniających informacje o
     wynikach badań naukowych, publikacjach i monografiach, w tym do Wirtualnej Biblioteki
     Nauki – systemu udostępniania w formie elektronicznej naukowych baz danych oraz
      publikacji naukowych.
 
 
2. Restrukturyzacja jednostek naukowych polega na zmianie struktury organizacyjnej, struktury zatrudnienia lub określonego w statucie jednostki naukowej przedmiotu lub zakresu działania tej jednostki, w celu podniesienia poziomu prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w następstwie:
 
1) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk;
2) przekształcenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk w instytut badawczy;
3) włączenia instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do
     uczelni publicznej;
4) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5) włączenia instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk do instytutu badawczego;
6) połączenia lub podziału jednostek naukowych.
 
 
3. W przypadku uczelni w kosztach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c, nie uwzględnia się kosztów utrzymania potencjału badawczego związanego z działalnością dydaktyczną oraz kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujących się działalnością dydaktyczną.
 
 
4. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zależy od:
 
 
1) kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3;
2) kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852);
3) rodzaju jednostki naukowej, z uwzględnieniem specyfiki i uwarunkowań działalności badawczo-rozwojowej poszczególnych rodzajów jednostek naukowych, ich znaczenia dla realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa oraz znaczenia realizowanych przez te jednostki zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa;
4) liczby osób, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, zatrudnionych w jednostce naukowej przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych na podstawie stosunku pracy;
5) wysokości dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, ustalonej na podstawie algorytmu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 7, przyznanej jednostce naukowej w poprzednim roku;
6) środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa.
           4a. Wysokość dotacji na działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zależy od:
1) kategorii jednostki naukowej określonej w art. 42 ust. 3;
2) liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych naukowców, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy;
3) liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy w jednostce naukowej młodych naukowców w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, którzy uzyskali stopień naukowy poza jednostką naukową, w której są zatrudnieni, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku lub mają otwarty przewód doktorski, ale nie są uczestnikami studiów doktoranckich;
4) liczby stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nadanych w jednostce naukowej młodym naukowcom w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku;
5) liczby uczestników studiów doktoranckich prowadzonych w jednostce naukowej w roku akademickim, w którym składany jest wniosek;
6) kosztochłonności prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych w poszczególnych dziedzinach nauki, określonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.
         4b. Minister przyznaje środki finansowe na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego lub specjalnego urządzenia badawczego w zakresie infrastruktury informatycznej nauki na okres nie dłuższy niż 3 lata, określając wysokość tych środków w kolejnych latach.
 
 
5. Wniosek o finansowanie kosztów restrukturyzacji jednostki naukowej wymaga zaopiniowania przez:
 
 
1) rektora uczelni – w odniesieniu do podstawowych jednostek organizacyjnych tej uczelni, a w przypadku uczelni wojskowych – ponadto przez Ministra Obrony Narodowej;
2) Prezesa Polskiej Akademii Nauk – w odniesieniu do jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk;
3) ministra nadzorującego instytut badawczy – w odniesieniu do instytutu badawczego;
4) ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w odniesieniu do uczelni służb publicznych.
 
 
6. W przypadku szczególnych potrzeb jednostki naukowej, wynikających z prowadzonych przez jednostkę naukową badań naukowych lub prac rozwojowych, Minister może zwiększyć dotację, o której mowa w ust. 1 pkt 1, biorąc pod uwagę:
 
 
1) kategorię jednostki naukowej określoną w art. 42 ust. 3;
2) specyfikę i uwarunkowania działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej prowadzonej przez jednostkę naukową;
3) znaczenie realizowanych przez jednostkę naukową zadań dla rozwoju nauki, postępu cywilizacyjnego, rozwoju gospodarczego i kulturalnego państwa.
 
 
7. W szczególnych sytuacjach wynikających ze zdarzeń losowych, Minister może ustalić wysokość dotacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, z uwzględnieniem innych okoliczności, niż określone w ust. 4 i 6.