UP Lublin   Centrum Nauki

Działalność statutowa


 

Sporządzanie kalkulacji wstępnej z DS

« wstecz

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dotacja na działalność statutową powinna obejmować koszty utrzymania jednostki z wyłączeniem kosztów związanych z jej działalnością inną niż badania naukowe. W ramach działalności statutowej należy również uwzględnić koszty ewentualnej organizacji konferencji naukowej i prowadzonej współpracy zagranicznej. Podział środków na poszczególne zadania powinien być uwarunkowany rzeczywistymi potrzebami. Dysponentem środków jest kierownik jednostki, który biorąc pod uwagę te wszystkie uwarunkowania, dokonuje podziału środków na poszczególne zadania.

 
Sporządzając kalkulację i finansując zadania badawcze, uprzejmie proszę pamiętać o przestrzeganiu poniższych zasad:
 
1. Tytuły głównych zadań badawczych muszą być zgodne z zadaniami podanymi w planach badawczych jednostki, składanych corocznie za pośrednictwem Centrum Nauki do MNiSW. Na stronie 3 kalkulacji proszę przedstawić merytoryczny plan zadaniowy (oddzielnie dla każdego zadania)
 
2. Wypłaty z bezosobowego funduszu płac w formie umów zleceń będą wypłacane jedynie w przypadku wykonania niezbędnych prac usługowych dla osób spoza Uczelni i w wyjątkowych przypadkach dla pracowników technicznych danej jednostki, wykonujących prace nie objęte zakresem obowiązków. Dopuszcza się wypłaty za tłumaczenia tylko osobom do tego uprawnionym (lektorom, osobom posiadającym certyfikaty itp.).  W żadnym przypadku nie dopuszcza się realizacji umów o dzieło i umów zleceń dla nauczycieli akademickich i doktorantów.
 
3. Jednostki, które złożyły w Centrum Nauki plan zakupówna rok 2017, mogą dokonać zakupu aparatury naukowo-badawczej i sprzętu komputerowego z dotacji na działalność statutową w roku br. bez uprzedniej zgody Prorektora ds. Nauki , Wdrożeń i Współpracy Międzynarodowej.
 
4. Ze środków na badania może być finansowana współpraca z zagranicą. 
 
5. W ramach badań mogą być finansowane usługi świadczone przez inne jednostki Uczelni (oznaczenia chemiczne, usługi agrometeorologiczne itp.). Rozliczenie między jednostkami odbywa się na podstawie "noty księgowej", a środki pozyskane z tego tytułu mogą zostać wykorzystane w jednostce świadczącej usługę.
 
6. Planowane w kalkulacji koszty delegacji powinny być skalkulowane w oparciu o rzeczywiste potrzeby wynikające z realizacji harmonogramu badawczego i nie powinny przekraczać 20% kosztów bezpośrednich. Odstępstwa od tej reguły muszą być dodatkowo pisemnie uzasadnione.
 
7. Jednostki, które planują w 2017 r. zorganizowanie konferencji naukowej, zobowiązane są do podania w kalkulacji wstępnej z DS jako zadania badawczego tytułu konferencji z krótkim opisem merytorycznym. Jednocześnie informuję, że wysokość kosztów pośrednich dla organizowanych konferencji zgodnie z zarządzeniem Nr 13 Rektora UP w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2009 r. wynosi 30%.
 
8. Środki na badania nie mogą być przeznaczone na zakup sprzętu wyposażenia biurowego, sprzętu na wyposażenie sal dydaktycznych np. mikroskopów, kserokopiarek, dyktafonów, sprzętu audiowizualnego itp.
 
Gospodarka środkami na badania naukowe podlega Ustawie o finansach publicznych, która nakłada na dysponenta tych środków obowiązek racjonalnego i zgodnego z przeznaczeniem ich wykorzystania, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości ich zwrot z karnymi odsetkami.
 
Ustawa z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki dopuszcza możliwość dysponowania środkami pozostałymi z roku ubiegłego w danym roku budżetowym. Jednostki, które nie wykorzystają do dnia 31 grudnia 2017 r. środków z dotacji podmiotowej przyznanej w 2016 r. muszą zwrócić je do budżetu państwa w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.