UP Lublin   Centrum Nauki

Aktualności


 

Aktualności

19.01.2018

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o Nagrody Ministra Nauki przyznawane na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r., poz. 2045, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r., w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o  przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 1517).

 


[Formularz wniosku do pobrania]

 

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

- badań podstawowych;

- badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;

- badań na rzecz rozwoju gospodarki.

W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

 

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

1.    1. Rady jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. a-e, lub organy reprezentujące jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit. f ww. ustawy;

2.     2. Organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;

3.     3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

4.     

Kan Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

 

Wniosek o przyznanie nagrody składa się w terminie do dnia 31 marca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Do wniosku dołącza się:

- opis przebiegu kariery naukowej kandydata;

- wykaz najważniejszych publikacji naukowych;

- opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;

- co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną - dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;

- zgodę kandydata na udział w postępowaniu.

 

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

a) w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;

b) w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa - użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;

c) w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki - znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej.

 

 

Kontakt w MNiSW:

Honorata Helon tel. 22 52 92 243

e-mail: honorata.helon@nauka.gov.pl

 


« wstecz