UP Lublin   Centrum Nauki

Projekty realizowane na UP


 

Projekty realizowane na UP

« wstecz

PROJEKTY REALIZOWANE

 

Zachęcamy do zapoznania się z projektami realizowanymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

 

 

 


 

 

NARODOWE CENTRUM NAUKI

 

 


 

 

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU "BIOSTRATEG"

 

 


 

 

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO   

 

  

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

2020 r

2021 r

  

 


 

 

Projekty realizowane:

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z zrealizowanymi na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

  1. Projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe -->
  2. Projekty edukacyjne -->
  3. Projekty inwestycyjne -->

 

„Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie”, powstało w ramach działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013.

 

Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
W powstałym budynku mieszczą się cztery katedry Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zajmujących się chorobami zakaźnymi i wewnętrznymi, chirurgią i rozrodem Zwierząt: 
• Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych,
• Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt,
• Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt,
• Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt.


W budynku zlokalizowane zostało 11 laboratoriów naukowo-badawczych , audytoria, pracownie naukowe oraz pomieszczenia techniczne do prowadzenia badań ciągłych i klinicznych. Laboratoria obejmują takie obszary działalności naukowo-badawczej jak: biochemia, badania in vitro, mikrobiologia, mikroskopia elektronowa, wykorzystanie izotopów, analiza biologiczna, analiza aminokwasów, itd


Dane liczbowe dla całego kompleksu: Powierzchnia zabudowy – 3 571,35 m2; Powierzchnia użytkowa – 10 685,91 m2; Kubatura – 53 460,84 m3.
Okres realizacji projektu: grudzień 2011 – wrzesień 2015
Wartość całkowita projektu: 75 870 690,95 PLN
Koszt zakupionego wyposażenia naukowo-badawczego: 23 439 856,00 PLN
Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniósł 90 %.

 

 

Projekt "Budowa Centrum Innowacyjno Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej” został zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.
Celem projektu było ”Lepsze wykorzystanie potencjału naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego do aktywnego tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionu i Polski Wschodniej”. W wyniku realizacji projektu zbudowano i wyposażono obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 12 495,7 m2 i kubaturze 58 292,4 m3. Funkcjonuje on pod nazwą Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. W budynku znalazły siedzibę min. Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu, Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu oraz Uczelniane Centrum Nauki Języków Obcych.


Inwestycja która była realizowana w okresie styczeń 2010 - grudzień 2014 objęła utworzenie 25 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Laboratoria w ramach struktury Wydziału Inżynierii Produkcji obejmują takie obszary działalności badawczo-wdrożeniowej jak: odnawialne źródła energii, energetykę konwencjonalną, badania in vitro, mikrobiologię, mikroskopię elektronową, elektrotechnikę i elektronikę, chromatografię gazową, wykorzystanie izotopów, ochronę środowiska, analizę wód, analizę żywności, analizę aminokwasów. Całkowita wartość projektu wyniosła 84 349 553,04 zł i została sfinansowana w 95,2% ze środków UE.


 


 

 

4) Projekty inne -->

 


 

Dnia 1 stycznia 2019 r. rozpoczęto realizację projektu pt.

 

„Ochrona czynna Aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny” nr POIS.02.04.00-00-0034/18

  

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych  gatunków i siedlisk.

 

Termin realizacji projektu : 01.01.2019 r. – 30.09.2022 r. 

Łączna wartość projektu: 978 505,59 
 

Celem projektu jest ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej, Aldrovanda vesiculosa, gatunku owadożernego z rodziny Droseraceae, poprzez wspomaganie i odtwarzanie jego populacji na terenie Lubelszczyzny. Działania mające na celu restytucję gatunku będą prowadzone w stanowiskach w Poleskim Parku Narodowym (jeziora: Długie, Moszne, Karaśne) oraz na terenach sąsiadujących z Poleskim Parkiem Narodowym, jeziora: Brzeziczno (rezerwat przyrody Jezioro Brzeziczno), Łukietek (użytek ekologiczny), torfianki znajdujące się na terenie Krugłego Bagna (użytek ekologiczny) oraz jezioro Orchowe (użytek ekologiczny położony w Sobiborskim Parku Krajobrazowym). 

                                                      
 

 

 

Dnia 1 października 2017 r. rozpoczęto realizację projektu pt.

 

„Ochrona czynna szczególnie zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodziny Salicaceae w siedliskach torfowiskowych” nr POIS.02.04.00-00-0008/17

 

Projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, typ projektu 2.4.1 Ochrona in-situ lub ex-situ zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych, podtyp projektu 2.4.1.a Działania o charakterze dobrych praktyk, związane z ochroną zagrożonych  gatunków i siedlisk.

 

Termin realizacji projektu : 01.10.2017 r. – 30.09.2020 r.

Łączna wartość projektu: 780  065,40
 

Projekt ma na celu podjęcie działań zmierzających do ochrony różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych we wschodniej Polsce (Poleski Park Narodowy i Puszcza Knyszyńska) przez zachowanie, wspomaganie i odtwarzanie populacji rzadkich i zagrożonych gatunków roślin reliktowych z rodzaju Salicaceae. Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych dwóch gatunków reliktowych: wierzby lapońskiej Salix lapponum i wierzby borówkolistnej S. myrtilloides poprzez ich namnażanie ex situ, a w kolejnym etapie ich przywracanie na stanowiska naturalne przez reintrodukcję lub zasilanie populacji. 

 

www.up.lublin.pl/salix